W tym kroku: Przedstawimy przebieg operacji archiwizowania rozrachunków.

(warning) Uwaga: Nie jest możliwe przeprowadzenie archiwizacji rozrachunku, który jest w danym momencie edytowany przez innego użytkownika programu. Próba archiwizowania rozrachunku, który edytuje inny użytkownik, zakończy się komunikatem błędu z podaniem przyczyny niepowodzenia tej operacji. W takim przypadku należy ponowić próbę archiwizacji wtedy, gdy inny użytkownik zakończy edycję.

(info) Informacja: Operację archiwizowania rozrachunku można przeprowadzać dla pojedynczych rozrachunków lub dla wielu równocześnie.

Archiwizacja pojedynczego rozrachunku

Aby zarchiwizować pojedynczy rozrachunek:

 1. W menu głównym wybierz FinanseRozrachunki. Otworzy się okno przeglądowe Lista rozrachunków.

 2. Na liście rozrachunków znajdź rozrachunek, który chcesz zarchiwizować. Kliknij na niego dwukrotnie, aby umożliwić jego edycję.

 3. W oknie Rozrachunek znajdź i zaznacz opcję  Rozrachunek archiwalny, a następnie kliknij w . Rozrachunek stał się rozrachunkiem archiwalnym i zniknął z okna Lista rozrachunków.

  (warning) Uwaga: Jeśli Data operacji rozrachunku wybranego do archiwizacji pochodzi z innego roku obrotowego niż obecnie ustawiony, podczas zapisywania zmian pojawi się poniższy komunikat.

  Aby zapisać zmiany kliknij .

Archiwizacja wielu rozrachunków

Aby zarchiwizować wiele rozrachunków:

 1. W menu głównym wybierz FinanseRozrachunki. Otworzy się okno przeglądowe Lista rozrachunków.

 2. W menu w dolnej części okna kliknij w , a następnie wybierz z listy Archiwizuj rozrachunki.

 3. Otworzy się okno Archiwizacja rozrachunków, w którym można ustawić parametry archiwizacji. W pierwszym panelu można wybrać, czy rozrachunki mają zostać zarchiwizowane czy już zarchiwizowane rozrachunki mają być ponownie ustawione jako niearchiwalne. W drugim panelu należy wybrać zakres rozrachunków do zarchiwizowania, a w trzecim stan rozrachunków.

  (info) Informacja: Domyślnie zaznaczony jest parametr archiwizowania rozrachunków rozliczonych. Wynika to z tego, że taka operacja jest najbezpieczniejsza z punktu widzenia pracy z rozrachunkami (te rozrachunki najprawdopodobniej nie będą uczestniczyć w przyszłych rozliczeniach).

  (star) Przykład: Jeśli chcesz zarchiwizować rozliczone rozrachunki z roku 2009, w panelu Zakres rozrachunków zaznacz opcję Wszystkie z zakresu dat operacji i podaj daty od 2009-01-01 do 2009-12-31, a w panelu Stan rozrachunków zostaw opcję Rozliczone.  (green star) Wskazówka: Jeżeli chcesz zarchiwizować wszystkie najstarsze rozrachunki, ale nie pamiętasz daty pierwszego z nich albo chcesz zarchiwizować kolejną partię rozrachunków, a nie pamiętasz od jakiego momentu masz niezarchiwizowane rozrachunki, nie musisz podawać daty początkowej w zakresie dat. System wybierze najstarsze niezarchiwizowane rozrachunki do daty, którą podasz jako końcową.

  (green star) Wskazówka: Możesz wybrać ręcznie rozrachunki do zarchiwizowania, przed uruchomieniem okna Archiwizacja rozrachunków. W oknie Lista rozrachunków znajdź i zaznacz rozrachunki, które chcesz zarchiwizować, a następnie kliknij w Archiwizuj rozrachunki. W panelu Zakres rozrachunków program automatycznie wybrał opcję Zaznaczone


  (green star) Wskazówka:

  • Aby zaznaczyć kilka kolejnych pozycji na liście zaznacz pierwszą z nich klikając na nią, a następnie wciśnij klawisz Shift i kliknij na ostatnią. Program zaznaczy wszystkie pozycje pomiędzy pierwszą a ostatnią zaznaczoną.
  • Aby zaznaczyć kilka nienastępujących po sobie pozycji, zaznaczaj kliknięciem myszy mając wciśnięty klawisz Ctrl. 
  • Aby zaznaczyć wszystkie pozycje na liście kliknij Ctrl+A.

  (warning) Uwaga: Jeśli program nie zaznacza na raz więcej niż jedną pozycję, musisz aktywować funkcję Zaznaczanie wielu pozycji. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny tabeli i w menu kontekstowym kliknij w Zaznaczanie wielu pozycji. Umożliwi to wybranie na raz więcej niż jednej pozycji na liście. 4. Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij w . Zarchiwizowane rozrachunki zostaną przeniesione do archiwum (znikną z podstawowego widoku okna przeglądowego rozrachunków).

   

  (info) Informacja: Archiwizowanie rozrachunków jest operacją odwracalną. Jeżeli chcesz przywrócić rozrachunki z archiwum, możesz to uczynić w każdej chwili.

 

 • No labels