W tym kroku: Dokonamy korekty KUP dla rozrachunku wyświetlonego w poprzednim kroku na liście przeterminowanych zobowiązań.

Aby skorygować KUP:

 1. Zaznacz rozrachunek przeterminowany ze względu na KUP, kliknij w i z rozwijanej listy wybierz Pokaż dokument księgowy. Program otworzy okno Dokument księgowy.

 2. W panelu Dane dodatkowe w zakładce Dekrety możemy podejrzeć, że zakup został zaksięgowany na koncie KUP. Oznacza to, że zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, leży na nas obowiązek skorygowania tych zapisów. Zamknij okno klikając w .

 3. Mając zaznaczony rozrachunek, w oknie Przeterminowane zobowiązania (korekta KUP i VAT) kliknij w . Otworzy się okno Dokument księgowy. Po lewej stronie okna widoczny jest podgląd dokumentu księgowego, w którym znalazł się korygowany rozrachunek wraz z zapisami księgowymi i wpisami do rejestru VAT. Po prawej stronie widoczne jest okno edycyjne nowo dodawanego dokumentu księgowego, które ma taki sam wygląd jak każde inne okno edycyjne dokumentu księgowego. Dzięki podglądowi dokumentu korygowanego można w szybki sposób obejrzeć szczegóły jednego i drugiego dokumentu, skonfrontować jeden dokument z drugim i dokonać zapisu nowego dokumentu, widząc, co pierwotnie znalazło się w korygowanym dokumencie i decydując, co wymaga korekty w nowym dokumencie.
  Przeksięguj koszty zgodnie z procedurą przyjętą w Twojej firmie.


  (green star) Wskazówka: W RAKS SQL Finanse i Księgowość wersja 2013 (1.12.957) dodano operacje pozwalające automatycznie przenieść zapisy z korygowanego dokumentu na nowo wystawiany dokument.  Operacje te są dostępne w lewym panelu okna Dokument księgowy w zakładce Dekrety po kliknięciu w przycisk .

  Dostępne akcje pozwalają na:

  • stornowanie zapisów - stornowanie polega na "zminusowaniu" kwot korygowanego zapisu przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmian pozostałych elementów zapisu księgowego (kont księgowych, kolumny KPiR, stawki ryczałtu),
  • zmianę stron kont księgowych w dekretach - zmiana stron polega na przeniesieniu kont WN na stronę MA, a kont MA na stronę WN przy jednoczesnym pozostawieniu pozostałych elementów dekretu (kwoty, waluty).

  Zapisy księgowe można przenosić pojedynczo lub zaznaczyć wszystkie za pomocą przycisku  i przenieść wszystkie zaznaczone.

  (warning) Uwaga: System sprawdza, czy automatyczne przeniesienie zapisów księgowych jest możliwe pomiędzy latami obrotowymi o różnych typach i o różnej zawartości planu kont. Jeżeli przeniesienie następuje pomiędzy różnymi typami lat (np. pomiędzy Ryczałtem a Księgą Handlową), to operacja automatycznego przeniesienia zapisów księgowych jest blokowana. Podobna blokada następuje przy próbie przeniesienia dekretów do dokumentu księgowego w roku, w którym w planie kont nie występuje przenoszone konto.
 4. Zapisany dokument pojawi się w dolnym panelu okna Przeterminowane zobowiązania (korekty KUP i VAT). Zaznaczenie  w kolumnie Zapisy księgowe oznacza, że w tym dokumencie korygowano zapisy księgowe (domniemanie korygowano KUP). Dokument będzie też widoczny w oknie Lista dokumentów księgowych (Księgowość → Dokumenty księgowe).

  (info) Informacja: Wszystkie wykonane operacje i wystawione dokumenty będą uwzględniane w odpowiednich miejscach na deklaracjach i zestawieniach w programie RAKSSQL.

 

 • No labels