W tym kroku: Dokonamy korekty VAT dla przeterminowanego rozrachunku.

Aby skorygować VAT:

 1. W oknie Przeterminowane zobowiązania, w polu Zestawienie na koniec miesiąca wybieraj z listy kolejne miesiące, aż do momentu, kiedy dla rozrachunku wygenerowanego w pierwszym kroku pojawi się znak w kolumnie VAT.

 2. Tak samo jak przy korygowaniu KUP, możesz wyświetlić dokument księgowy dla zaznaczonego rozrachunku, aby podejrzeć w jaki sposób został zaksięgowany VAT.

 3. Mając zaznaczony rozrachunek, kliknij w . Otworzy się okno Dokument księgowy, zawierające po lewej stronie podgląd korygowanego dokumentu, a po prawej standardowe okno edycyjne Dokumentu księgowego. Przeksięguj VAT zgodnie z procedurą przyjętą w Twojej firmie.
  (info) Informacja: Odznaczenie opcji Przeliczaj wszystkie kwoty wg wybranej stawki umożliwia wprowadzenie kwoty VAT bez podawania kwoty netto. Program wyświetli podczas zapisywania komunikat ostrzegający o kwotach zerowych, ale pozwoli zapisać wpis do rejestru VAT.

  (info) Informacja: W oknie Podatek naliczony - do odliczenia dostępna jest opcja Zwiększenie podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy. Opcję tę zaznacza się w momencie ponownego naliczenia podatku po uregulowaniu płatności. Na tym etapie opcja ta powinna być odznaczona.

  (green star) Wskazówka: W RAKS SQL Finanse i Księgowość wersja 2013 (1.12.957) dodano operację pozwalającą automatycznie przenieść zapisy z korygowanego dokumentu na nowo wystawiany dokument.  Dla korekty VAT operacja ta jest dostępna w lewym panelu okna Dokument księgowy w zakładce Rejestr VAT po kliknięciu w przycisk .

  Operacja pozwala na:

  • stornowanie wpisów do rejestru VAT - stornowanie polega na "zminusowaniu" kwot korygowanego wpisu do rejestru VAT przy jednoczesnym pozostawieniu pozostałych elementów wpisu (daty, powodu opodatkowania).

  Wpisy do rejestru VAT można przenosić pojedynczo lub zaznaczyć wszystkie za pomocą przycisku  i przenieść wszystkie zaznaczone.

  (warning) Uwaga: System sprawdza, czy automatyczne przeniesienie zapisów księgowych jest możliwe pomiędzy latami obrotowymi o różnych typach i o różnej zawartości planu kont. Jeżeli przeniesienie następuje pomiędzy różnymi typami lat (np. pomiędzy Ryczałtem a Księgą Handlową), to operacja automatycznego przeniesienia zapisów księgowych jest blokowana. Podobna blokada następuje przy próbie przeniesienia dekretów do dokumentu księgowego w roku, w którym w planie kont nie występuje przenoszone konto.

   


   

 4. Po zapisaniu dokument pojawił się w dolnym panelu okna Przeterminowane zobowiązania.

  (info) Informacja: Wszystkie wykonane operacje i wystawione dokumenty będą uwzględniane w odpowiednich miejscach na deklaracjach i zestawieniach w programie RAKSSQL.

 

 • No labels