W tym kroku: Zapoznamy się z wybranymi uprawnieniami i określimy poziom uprawnień dla użytkowników grupy KSIĘGOWOŚĆ.

(info) Informacja: Podczas gdy profile logowania umożliwiają użytkownikowi dostęp do danego modułu i funkcji programu, uprawnienia określają zakres możliwości, jakie użytkownik (lub cała grupa) będzie miał w danym module i dostęp do danych firmy. Zarządzanie uprawnieniami ma na celu ochronę danych przed nieupoważnionymi zmianami.

(star) Przykłady:

 1. W Biurze rachunkowym księgowe mają przypisane firmy, które rozliczają. Chcemy, żeby każda księgowa miała dostęp do danych tylko tej firmy, której rozliczanie wchodzi w zakres jej obowiązków służbowych.
 2. Użytkownicy z określonej grupy mogą mieć potrzebę przeglądania dokumentów, ale wystawiać je, edytować i usuwać może tylko księgowa.

Aby nadać uprawnienia:

 1. W uruchomionym module Administrator zaznacz po lewej stronie okna pozycję Uprawnienia.

 2. W głównej części okna pojawiły się dwa panele. W panelu Użytkownik / grupa użytkowników należy wybrać dla jakiej grupy / użytkownika ustawia się uprawnienia. Poniżej znajdują się dwie zakładki z uprawnieniami dla wybranej grupy / użytkownika:

  •    Uprawnienia globalne - dotyczą całego systemu, wszystkich składników programu,
  •    Uprawnienia wewnątrz firm - odnoszą się do konkretnej firmy.

   

  (info) Informacja: Zwróć uwagę, że domyślnie dla grupy ADMINISTRATORZY zaznaczone są wszystkie uprawnienia. ADMINISTRATORZY mają pełen dostęp do wszystkich modułów programu i uprawnienia do wszelkich działań.

  (green star) Wskazówka: Poszczególne kategorie można zwijać i rozwijać klikając odpowiednio w lub . 3. W panelu Użytkownik / grupa użytkowników w polu Nazwa kliknij na i wybierz z listy grupę KSIĘGOWOŚĆ. Po zmianie grupy zniknęły wszystkie znaki przy uprawnieniach (domyślnie każda nowa grupa jest pozbawiona wszelkich uprawnień).

Uprawnienia globalne

Uprawnienia globalne są uporządkowane w cztery kategorie:

 1. Jeśli jest zwinięta, to rozwiń listę uprawnień związanych z Administratorem klikając w . Przyjrzyj się uprawnieniom w tej kategorii. Są one związane z ustawieniami Administratora.

 2. Za pomocą przycisku , znajdującego się w dolnej części okna, zaznacz wszystkie uprawnienia.

Uprawnienia wewnątrz firm

Uprawnienia wewnątrz firm uporządkowane są w zakładkach:

 1. Kliknij na zakładkę Uprawnienia wewnątrz firm. W panelu Firma należy wybrać nazwę firmy, dla której będą ustawiane uprawnienia. Jeśli masz założone więcej firm, kliknij w i wybierz Firma testowa.

 2. W panelu Uprawnienia zaznacz  opcję Prawo dostępu do danych firmy.

  (warning) Uwaga: Jeżeli opcja Prawo dostępu do danych firmy nie będzie zaznaczona przynajmniej dla jednej firmy, to niezależnie od ustawionych uprawnień, użytkownik nie będzie mógł zrobić nic, co wymaga danych firmy (czyli w praktyce nie będzie w stanie dostać się do programu). 3. Przyjrzyj się uprawnieniom w zakładce Wspólne. Za pomocą przycisku , znajdującego się w dolnej części okna, zaznacz wszystkie uprawnienia w tej zakładce.

  (info) Informacja: Można by zakwestionować celowość zaznaczania wszystkich uprawnień w zakładce Wspólne dla grupy KSIĘGOWOŚĆ, np. nadanie uprawnień związanych z działaniem modułu CRM. Należy jednak pamiętać, że grupa KSIĘGOWOŚĆ i tak nie ma dostępu do modułu CRM, co zostało uregulowane za pomocą Profili logowania. Oczywiście, dla porządku, można by przejrzeć po kolei wszystkie uprawnienia i odznaczyć te związane z modułami, do których KSIĘGOWOŚĆ nie ma dostępu. 4. Omiń zakładkę Magazyn (KSIĘGOWOŚĆ nie musi mieć dostępu do magazynów) i przejdź do zakładki Kasy. W panelu po lewej stronie znajduje się Lista kas zdefiniowanych w programie.

  (warning) Uwaga: Tak samo jak w przypadku firmy, dla Magazynów, Kas, Rachunków bankowych i Lat obrotowych należy osobno dla każdej pozycji zaznaczyć opcję Prawo dostępu do..., aby mieć dostęp do konkretnych danych. Dzięki temu można precyzyjnie regulować, który z pracowników (która z grup) ma dostęp do których zasobów.

  (star) Przykład: Firma ma oddziały handlowe w kilku miastach Polski. Każdy oddział prowadzi swoją własną kasę. W takiej sytuacji można stworzyć grupy użytkowników: Dział handlowy miasta X i Dział handlowy miasta Y i dla miasta X zaznaczyć dostęp do kasy przypisanej do miasta X, a dla miasta Y dostęp do kasy przypisanej do miasta Y. 5. Zaznacz jedną z kas (jeśli zdefiniowano więcej niż jedną) i w panelu po prawej stronie zaznacz opcję Prawo dostępu do danych kasy.

   

 6. Przyjrzyj się uprawnieniom w zakładce Kasy. Za pomocą przycisku , znajdującego się w dolnej części okna, zaznacz wszystkie uprawnienia w tej zakładce.

 7. Przejdź do zakładki Rachunki bankowe. W panelu po lewej stronie znajduje się Lista rachunków bankowych.

  (warning) Uwaga: Jeśli nie uruchomiono jeszcze programu, nie ma dodanego żadnego rachunku bankowego i roku obrotowego. W związku z tym nie można zdefiniować uprawnień z nimi związanych. Jeśli jednak użytkownik zaloguje się do programu i założy rachunek lub rok obrotowy, automatycznie zostaje mu przyznane prawo dostępu do niego. Inni użytkownicy muszą pamiętać o zaktualizowaniu swoich praw, jeśli mają korzystać z danych związanych z dodanym rachunkiem lub rokiem obrotowym.

  Kolejne punkty pokazują, jak dodać uprawnienia w przypadku posiadania założonych rachunków bankowych i lat obrotowych.
 8. Zaznacz jeden z rachunków (jeśli zdefiniowano więcej niż jeden) i w panelu po prawej stronie zaznacz opcję Prawo dostępu do danych rachunku bankowego.

 9. Przyjrzyj się uprawnieniom w zakładce Rachunki bankowe. Za pomocą przycisku , znajdującego się w dolnej części okna, zaznacz wszystkie uprawnienia w tej zakładce.

 10. Przejdź do zakładki Lata obrotowe. W panelu po lewej stronie znajduje się Lista lat obrotowych.

 11. Zaznacz bieżący rok obrotowy (jeśli zdefiniowano więcej niż jeden) i w panelu po prawej stronie zaznacz opcję Prawo dostępu do roku obrotowego.

 12. Przyjrzyj się uprawnieniom w zakładce Lata obrotowe. Za pomocą przycisku , znajdującego się w dolnej części okna, zaznacz wszystkie uprawnienia w tej zakładce.

 13. Kliknij w w dolnej części okna. Pojawi się okno z informacją o zapisaniu uprawnień. Kliknij w .

 14. Zamknij program. • No labels