W tym kroku: Oswoimy się z planem kont. Poniżej znajdziecie opis jak sprawnie poruszać się po planie kont, stworzyć nowe konto, jak powiązać je z tabelą bilansu w przypadku kont bilansowych oraz rachunkiem zysków i strat w przypadku kont wynikowych, a także jak wprowadzić bilans otwarcia.

W tym ćwiczeniu omówimy:

 

Na początek kilka ogólnych uwag dotyczących efektywnego poruszania się po planie kont.

 Rozwiń: Nawigacja po planie kont

Aby przejść do planu kont:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Plan kont z rozwijanego menu. W oknie głównym zostanie wyświetlona lista z Kontami księgowymi.

Sposoby wyszukiwania kont:

 1. Wpisując tekst w kolumnie:
  Kliknij na kolumnę Numer i zacznij wpisywać numer konta, którego szukasz, np. 223. Program z każdą kolejną wpisywaną liczbą pozycjonuje nas w odpowiednim wierszu. Tak samo można wyszukiwać wpisując początek nazwy w kolumnie Nazwa, Waluta, Saldo i Rodzaj 2. Za pomocą pola Wyszukiwanie:
  Obok pola Wyszukiwanie w górnej części okna znajduje się ikona przedstawiająca lupę . Naciśnij tę ikonę, aby rozwinąć menu wyszukiwania.

  ♦   Pierwsze cztery opcje dotyczą wyszukiwania określonego parametru konta, czyli numeru, nazwy, waluty lub opisu. W zależności od wybranej opcji program będzie przeszukiwał odpowiednią kolumnę planu kont.
  ♦   Opcja ignorowania wielkości liter umożliwia wyszukiwanie tekstu bez zastanawiania się nad oryginalnym formatowaniem tekstu. Opcję tę zawsze warto mieć zaznaczoną.
  ♦   Ostatnia opcja służy wyszukiwania po fragmencie tekstu. Jeśli opcja ta nie będzie zaznaczona, program będzie szukał fraz zaczynających się od wpisanego tekstu/liczby. W przeciwnym przypadku będzie wyszukiwać wszystkie konta, które zawierają dany tekst/liczbę (patrz rysunek poniżej).

  (zielona gwiazdka) Wskazówka: Aby program ponownie pokazał pełen plan kont, należy wykasować frazę wpisaną w oknie Wyszukiwanie i wcisnąć Enter. 3. Za pomocą filtrów:
  Każda kolumna ma w nagłówku ikonę do rozwijanego menu. Naciśnij ją, aby zobaczyć dostępne funkcje filtrów. Ustaw w kolumnie Waluta - PLN, w kolumnie Saldo - J, Rodzaj - P. Program pokaże tylko te konta, które spełniają wszystkie te warunki (czyli konta złotówkowe, jednosaldowe, pozabilansowe). Służy to znalezieniu konta o określonych właściwościach. Każdy filtr jest dodawany na szarej belce na dole okna planu kont. Aby wyłączyć wszystkie filtry wystarczy kliknąć w ikonę z krzyżykiem. Aby wyłączyć tylko jeden filtr, odznacz go w nagłówku kolumny.

Dodanie konta

Aby dodać konto:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Plan kont z rozwijanego menu.

 2. Kliknij w przycisk . Pojawi się okno Konto księgowe.

 3. W polu Numer wpisz 226.

  (ostrzeżenie) Uwaga: Numer konta jest pozycją nieedytowalną. Oznacza to, że po stworzeniu konta o określonym numerze, nie ma możliwości późniejszej zmiany tego numeru. Jeżeli numer zostanie błędnie podany, to jedyną możliwością naprawy jest usunięcie takiego konta i utworzenie nowego z poprawnym numerem. 4. W polu Nazwa wpisz Rozrachunki z ZUS.

 5. Pozostałe ustawienia zostaw bez zmian. Kliknij przycisk .

 6. Konto zostało dodane do planu kont w odpowiednim miejscu.

Powiązanie konta z tabelą bilansu

Konta bilansowe, które będą miały wpływ na pozycje w tabeli bilansu, należy z nimi powiązać. Dzięki temu salda konta będą się automatycznie aktualizowały w tabeli bilansu. W tym ćwiczeniu przypiszemy do konta 226 odpowiednią pozycję w zestawieniu bilansowym.

Aby przypisać zestawienie do konta:

 1. Zaznacz konto 226 i kliknij . Otworzy się okno Konto księgowe umożliwiające edycję konta.

 2. W dolnej części okna w zakładce Przypisania znajdują się dwa pola. Kliknij w przycisk z wielokropkiem przy polu Konto WN . Pojawia się okno Pozycje Tabeli Bilansu.

 3. Zaznacz na liście pozycję 54 (b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń). Kliknij w .

  (zielona gwiazdka) Wskazówka: Aby szybko wyszukać pozycję 54, tak samo jak przy wyszukiwaniu kont na planie kont, kliknij w kolumnę z liczbą porządkową i wpisz na klawiaturze 54. Program odnajdzie odpowiednią pozycję.
 4. Kliknij w przycisk z wielokropkiem przy polu Konto MA . W oknie Pozycje Tabeli Bilansu wybierz pozycję 116 (g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń).  (ostrzeżenie) Uwaga: Konto syntetyczne i analityczne nie może być powiązane z tą samą pozycją w bilansie, ponieważ spowoduje to zdublowanie zapisów. Należy albo przypisać konto syntetyczne, jeśli wszystkie wpisy na kontach analitycznych mają wpływać na pozycję w bilansie, albo każde z kont analitycznych przypisać osobno do odpowiedniej pozycji bilansowej. 5. Kliknij  w oknie Konto księgowe.

Bilans otwarcia

Aby wprowadzić bilans otwarcia:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Księgowość, a następnie Bilans otwarcia z rozwijanego menu. Pojawia się okno Bilans otwarcia kont księgowych, które wygląda bardzo podobnie do okna Planu kont.

 2. Znajdź konto 101 Kasa krajowych środków pieniężnych i dwukrotnie kliknij na nie. Pojawi się okno Salda.

 3. Po stronie WN wpisz kwotę otwarcia, np. 46 258,00 i . Po każdym wprowadzonym saldzie program sumuje kolumny, wyświetlając wynik w polach w dolnej części okna.

 4. Uzupełnij bilans otwarcia zgodnie z poniższą tabelą. Aby bilans się zgadzał, sumy po stronie WN i po stronie MA muszą się zgadzać.

  Nr kontaNazwa kontaSaldo WNSaldo MA
  101Kasa46 258,00 
  131Bieżące rachunki bankowe39 000,00 
  331Towary23 500,98 
  801Kapitał podstawowy 50 000,00
  860Wynik finansowy 58 758,98
   RAZEM108 758,98108 758,98

  (zielona gwiazdka) Wskazówka: Bilans będzie widoczny w planie kont i w innych zestawieniach dopiero po zatwierdzeniu. Przed zatwierdzeniem można go wielokrotnie zamykać i otwierać, wprowadzone wcześniej dane zostają zapisane. Również po zatwierdzeniu bilansu można go w razie potrzeby odblokować, wprowadzić zmiany i zatwierdzić ponownie. 5. Jeśli sumy po stronie WN i MA na kontach bilansowych się zgadzają, zatwierdź bilans otwarcia klikając w  z rozwijanego menu.

 

(znak wyboru) To koniec tego ćwiczenia. Aby kontynuować naukę zapraszamy na stronę główną Samouczka


 • Brak etykietek