W tym kroku: Pokażemy w jaki sposób, korzystając z kartoteki towarów i kontrahentów, można szybko ustalić ceny zakupu obejmujące towary od konkretnego dostawcy. Na koniec zaproponujemy pobranie i zaimportowanie w programie gotowych cenników: cennika podstawowego i sezonowego, na podstawie których w kolejnych rozdziałach pokażemy korzystanie z cenników w praktyce.

Aby dodać cennik zakupowy:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż, w menu głównym wybierz ZakupyCenniki zakupowe.

  Pojawi się okno Cenniki zakupowe (dostawców). Standardowo, po lewej stronie okna znajduje się panel zawierający menu filtrów, umożliwiające wyszukanie cennika zgodnego z ustawionymi parametrami. W głównej części okna wyświetlana jest lista cenników spełniających wybrane po lewej stronie warunki. W panelu w dolnej części okna widoczne są załączniki, związane z zaznaczonym powyżej cennikiem (może to być przykładowo źródłowy plik z cenami od dostawcy).

  (info) Informacja: W cennikach zakupowych może być utworzona nieograniczona liczba cenników. Może być więc cennik, w którym znajdują się wszystkie lub wybrane towary, cennik z cenami, które jeszcze nie obowiązują lub takie, które obowiązywały w poprzednim okresie i za jakiś czas ponownie będą aktualne, np. cenniki promocyjne, sezonowe, stałe oraz tymczasowe. Nie ma ograniczenia, co do nazw i kombinacji rodzaju cenników.

  (warning) Uwaga: Ostatnio zatwierdzony cennik staje się cennikiem aktualnym i to z niego są pobierane ceny do wszystkich dokumentów zakupu. Jeśli w najnowszym cenniku nie jest uwzględniona cena na jakiś artykuł, to program pobierze ją z ostatnio zatwierdzonego cennika, w którym znajduje się cena dla tego artykułu.

  (star) Przykład: Ta właściwość cenników można być wykorzystana do wyprowadzania cenników promocyjnych:

  • tworzymy cennik podstawowy na wszystkie towary od danego dostawcy i zatwierdzamy go,
  • tworzymy cennik promocyjny na wybrane artykuły, na które nasz dostawca ogłosił promocję i zatwierdzamy go,
  • od tej pory program pobiera do dokumentów zakupu ceny z cennika promocyjnego na artykuły, które się w nim znajdują (artykuły objęte promocją), a dla pozostałych artykułów (nie objętych promocją) z cennika podstawowego,
  • gdy promocja się kończy, znów zatwierdzamy pierwszy cennik podstawowy, przez co ceny na artykuły objęte uprzednio promocją znowu będą pobierane z cennika podstawowego. 2. W dolnej części okna kliknij w . Otworzy się okno edycji Cennik zakupowy (dostawcy). Okno to składa się z trzech paneli. W pierwszym znajdują się ogólne informację dotyczące cennika, czyli nazwa cennika i dostawcy, z którym jest związany oraz wskazanie tabeli kursowej, jeśli cennik jest tworzony w obcej walucie. W drugim panelu znajduje się cennik właściwy, czyli lista towarów i usług wraz z cenami. Na samym dole znajduje się panel, w którym można podejrzeć listę dostaw zrealizowanych w oparciu o dany cennik.

 3. W pierwszym panelu uzupełnij pola Nazwa cennika i za pomocą przycisku wskaż w kartotece kontrahentów dostawcę.
 4. W panelu Pozycje cennika kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Dodaj → Dodaj artykuły od wybranego dostawcy.

 5. Program pobierze z kartoteki towarów artykuły, które w swojej definicji w polu Dostawca mają wpisanego dostawcę wybranego z kartoteki w punkcie 3. Lista skonstruowana jest w ten sposób, że po lewej stronie znajdują się informacje podstawowe o artykule, które są wyświetlone cały czas, a po prawej stronie znajdują się kolumny z cenami. Kolumny z prawej strony można przesuwać za pomocą suwaka, w dolnej części panelu, nie powodując przesuwania się kolumn z informacjami o artykule.

   

  (green star) Wskazówka: W części tabeli z informacjami o artykule domyślnie nie jest wyświetlana nazwa artykułu. Aby wyświetlić dodatkową kolumnę:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w nagłówek dowolnej kolumny i z rozwijanego menu wybierz Wybór kolumn. Otworzy się małe okno Dostosowywanie. W zakładce Kolumny znajdują się nazwy kolumn, które można dodać do tabeli.

  2. Złap kursorem myszy za pole Nazwa artykułu i przeciągnij do części tabeli Artykuł w panelu Pozycje cennika w ten sposób, aby umieścić to pole pomiędzy nagłówkami kolumn Indeks artykułu i Stawka VAT. Puść przycisk myszy jak pojawią się dwie zielone strzałki.
  3. W tabeli pojawiła się nowa kolumna, w której widoczna jest nazwa artykułu. Zamknij krzyżykiem okno Dostosowanie. W ten sam sposób możesz dodawać, ukrywać i przenosić kolumny w tabeli dostosowując ją do swoich potrzeb, tak aby wyświetlane były tylko potrzebne dane. Przykład na rysunku poniżej, gdzie ukryto wszystkie kolumny związane z cenami w innych walutach niż PLN.  W cenniku można podać ceny zakupu własne i kontrahenta, indeks i nazwę towaru zgodnie z cennikiem dostawcy, jednostki miary według dostawcy i czas dostawy.

  (info) Informacja:

  Ceny własne - ceny w jednostkach miary takich, jakie znajdują się w definicji artykułu w kartotece artykułów,
  Ceny kontrahenta - ceny w jednostkach miary określonych przez dostawcę.

  (star) Przykład: Dziurkacze sprzedajemy na sztuki, w związku z tym cena własna jest to cena za sztukę. Dostawca jednak sprzedaje nam dziurkacze w opakowaniach po 10 sztuk i dlatego cena kontrahenta będzie to cena za 10 sztuk.
 6. Po wypełnieniu wszystkich potrzebnych danych należy zapisać cennik. W tym celu kliknij w i z rozwijanego menu wybierz Zapisz cennik i zatwierdź ceny. Opis wszystkich opcji znajduje się w poniższej tabeli:

  Opcja zapisuOpis
  Zapisz cennik, ale nie zatwierdzaj cencennik zostanie zapisany do rejestru cenników, ale nie ma wpływu na aktualne ceny towarów i usług w magazynach firmy. W każdej chwili można będzie z niego skorzystać po zatwierdzeniu cen (należy wówczas wybrać opcję „zapisz cennik i zatwierdź ceny")
  Zapisz cennik i zatwierdź cenycennik zostanie zapisany do rejestru cenników oraz powoduje zmianę cen sprzedaży towarów i usług w magazynach (odtąd będą obowiązywały ceny z tego cennika)
  Zatwierdź ceny, ale nie zapisuj cennikametoda polega na jednorazowej aktualizacji cen według wprowadzonego cennika, ale nie zapisuje cennika w rejestrze cenników. Nie można go odtworzyć, ani ponownie z niego korzystać.

  (info) Informacja: Cena zakupu towaru może być pobrana tylko z cennika, w którym zostały zatwierdzone ceny i dla danego artykułu jest pobierana z tego cennika, który został zatwierdzony jako ostatni. 7. Cennik został dodany do listy w oknie Cenniki zakupowe (dostawców) i jest gotowy do użytku.


  (info) Informacja: Powyżej opisaliśmy procedurę dodawania cennika na towary od konkretnego kontrahenta. Aby nie skupiać się na wprowadzaniu cen i właściwości artykułów dla wszystkich pozycji cennika, przygotowaliśmy plik z gotowym cennikiem, który można zaimportować do programu i korzystać z niego w dalszej części szkolenia.

  cenniki_Ryza.xml

  Zapisz plik w dowolnym dogodnym dla siebie miejscu na swoim dysku. Aby go zaimportować do programu, w oknie Cenniki zakupowe (dostawców) kliknij w menu w górnej części okna w przycisk i z menu eksportu wybierz Importuj (xml). Wskaż położenie pliku na dysku i postępuj zgodnie z instrukcją w oknie importu.

  (green star) Wskazówka: Otwórz zaimportowany cennik podstawowy i przyjrzyj się jego budowie (zależność między cenami własnymi, cenami kontrahenta i jednostkami miary). Następnie kliknij w i wybierz opcję Zapisz cennik i zatwierdź ceny. To samo zrób dla cennika sezonowego. Zwróć uwagę, że w cenniku podstawowym ujęte są wszystkie artykuły dostawcy, a w cenniku sezonowym tylko wybrane (artykuły biurowe). Zapisz cennik sezonowy zatwierdzając ceny. Ważne jest, aby cennik sezonowy był zatwierdzony jako ostatni.

 

 • No labels