W tym kroku: Zapoznamy się ze znacznikami sterującymi pracą składników.

(info) Informacja: Znaczniki nadają składnikom właściwości i opisują sposób ich wyliczania, np.:

 • w jaki sposób dany składnik będzie użyty w naliczeniach listy płac, czyli w wyliczeniu wypłaty pracownika oraz w naliczeniach innych składników (wynagrodzenia brutto, podatku dochodowego, składek ZUS),
 • w jakiej kolumnie dany składnik znajdzie się na wydruku listy płac, zestawieniu księgowym z list płatniczych lub innym zestawieniu płacowym,
 • w jaki sposób dany składnik uwzględniany jest w wyliczeniach podstawy zasiłku czy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Aby przypisać składnikom znaczniki:

 1. W oknie Schemat składników wynagrodzenia - projektowanie w zakładce Projektowanie, mając zaznaczony w panelu Składniki wybrany składnik, kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu Znaczniki i z menu kontekstowego wybierz Dodaj znacznik składnikowi. 

  (green star) Wskazówka: Innym sposobem jest kliknięcie w przycisk i z rozwijanego menu wybranie Znaczniki → Dodaj znacznik składnikowi.

  (info) Informacja: Znaczniki można dodawać tylko do składników użytkownika . Składników systemowych nie można modyfikować, a co za tym idzie nie można do nich dodawać znaczników. 2. Otworzy się okno Znaczniki. Po lewej stronie okna znajduje się struktura podziału znaczników na kategorie ułatwiające wyszukanie odpowiedniego znacznika. Po prawej stronie wyświetlona jest lista znaczników należących do zaznaczonej z lewej strony kategorii. Większość znaczników ma rozbudowane nazwy, w czytelny sposób wyjaśniające ich działanie.

  W poniższej tabeli zestawiono najczęściej używane znaczniki z opisem, w jaki sposób znacznik działa na składnik:

  ZnacznikOpis
  ZS_WCHODZI_DO_BRUTTOskładnik jest dodawany do brutto pracownika
  ZS_WYNAGRODZENIE_ZASADNICZEskładnik jest traktowany jako wynagrodzenie zasadnicze i na wydruku listy płac znajduje się w kolumnie Wynagrodzenie zasadnicze
  ZS_DODATEKskładnik znajduje się na wydruku listy płac w kolumnie Dodatki
  ZS_PREMIAskładnik znajduje się na wydruku listy płac w kolumnie Premie
  ZS_DODATEK_01składnik znajduje się na wydruku listy predefiniowanych dodatków (dwudziestu) w kolumnie Dodatek 01
  ZS_DODATEK_20składnik znajduje się na wydruku listy predefiniowanych dodatków (dwudziestu) w kolumnie Dodatek 20
  ZS_KWOTA_RACHUNKUskładnik naliczany jest na liście wypłat z umów cywilnoprawnych jako kwota rachunku do danej umowy
  ZS_PODLEGA_KOSZTOM_ZRYCZALTOWANYMskładnik wchodzi do przychodu do opodatkowania, od którego odejmowane są zryczałtowane koszty uzyskania przychodu
  ZS_PODLEGA_KOSZTOM_AUTORSKIMskładnik wchodzi do przychodu do opodatkowania, od którego odejmowane są autorskie (50%) koszty uzyskania przychodu
  ZS_WCHODZI_DO_ZUSskładnik wchodzi do podstawy składek ZUS
  ZS_WCHODZI_DO_NFZskładnik wchodzi do podstawy składki zdrowotnej
  ZS_WCHODZI_DO_CHOROBY

  składnik wchodzi do podstawy zasiłku jako składnik zmienny dopełniany

  jeżeli składnik posiada oprócz tego znacznik ZS_STALY to wchodzi do podstawy zasiłku jako składnik stały

  jeżeli zaś składnik posiada dodatkowo znacznik ZS_WCHODZI_DO_CHOROBY_NIEDOPELNIANY to wchodzi jako składnik zmienny niedopełniany

  ZS_WCHODZI_DO_URLOPU

  składnik wchodzi do wyliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jako składnik zmienny

  jeżeli składnik posiada oprócz tego znacznik ZS_STALY to wchodzi do podstawy zasiłku jako składnik stały

  ZS_POMNIEJSZANY_ZA_CHOROBEskładnik będzie automatycznie pomniejszany za wszystkie nieobecności typu choroba, w tym wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy na dziecko, urlop macierzyński
  ZS_POMNIEJSZANY_ZA_URLOP_WYPOCZYNKOWYskładnik będzie automatycznie pomniejszany za urlop wypoczynkowy i urlop wypoczynkowy na żądanie
  ZS_POMNIEJSZANY_ZA_INNE_NIEOBECNOSCIskładnik będzie automatycznie pomniejszany za pozostałe nieobecności, w tym urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, urlop okolicznościowy, zwolnienie z art. 188 k.p.
  ZS_POTRACENIEskładnik będzie pomniejszał netto pracownika, wykorzystywany do składników takich jak potrącenie za telefon, ubezpieczenie grupowe, potrącenie komornicze
  ZS_POTRACENIE_01składnik znajduje się na wydruku listy predefiniowanych potrąceń (dwudziestu) w kolumnie Potrącenie 01
  ZS_POTRACENIE_20składnik znajduje się na wydruku listy predefiniowanych potrąceń (dwudziestu) w kolumnie Potrącenie 20

 

 • No labels