Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width100%
Float_panel

Tworzenie cennika dostawcy

Zamówienie do dostawcy

Realizacja zamówienia - zakup

W tej części Materiałów dla użytkowników przyjrzymy się wykorzystaniu cenników zakupowych w procesie zakupu towaru. Stworzenie cennika dostawcy, zawierającego wszystkie niezbędne z punktu widzenia zakupu informacje, znacznie przyspiesza wystawianie dokumentów zakupowych i redukuje możliwość popełnienia błędu we wprowadzaniu danych.

Przykładowy plan procesu zakupu z wykorzystaniem cennika dostawcy wygląda następująco:

  • stworzenie cennika zakupowego, w którym będą zawarte informacje o cenach dostawcy,
  • wprowadzenie do programu z pomocą cennika zakupów zamówienia do dostawcy,
  • przyjęcie do magazynu towaru z zamówienia i wprowadzenie do programu faktury zakupu.

 

 

Button
Linkhttp://docs.raks.pl/display/SQL/Tworzenie+cennika+dostawcy
  Rozpocznij