Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width100%
Float_panel
bgColorwhite
titleColor#424f62
TitleW tym rozdziale
titleW tym ćwiczeniu

Krok 1: Instalacja

Krok 2: Pierwsze uruchomienie

Krok 3: Administrator 

Pierwszym zagadnieniem, przed którym staje użytkownik programu, jest instalacja i podstawowa konfiguracja programu. W tej części samouczka zostaną objaśnione etapy konfiguracji, z którymi użytkownik zetknie się podczas pierwszego uruchomienia programu.

Cele:

  • przeprowadzenie przez proces instalacji lokalnej,

  • konfiguracja stanowiska pracy z uprawnieniami administratora.

Wymagania:

 

 

Button
Link/display/SQL/Krok+1%3A+Instalacja
  Rozpocznij ćwiczenie