Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width100%

Moduł Sprzedaż zapewnia zintegrowaną obsługę sprzedaży towarów i usług, a także przepływu towarów do i z magazynu. Pewne czynności, które należy wykonać podczas zarządzania sprzedażą towarów, są zbędne w przypadku sprzedaży usług, np.: przyjęcie i wydanie towaru z magazynu. Dlatego w samouczku dla początkujących proponujemy dwie ścieżki nauki:

  • Sprzedaż usług bez obsługi magazynu, dla użytkowników, którzy w swojej pracy nie będą sprzedawać artykułów magazynowanych i w związku z tym nie potrzebują wiedzy dotyczącej obsługi magazynu,
  • Sprzedaż towarów i usług z obsługą magazynu, dla użytkowników, którzy chcą sprzedawać towary oraz ewidencjonować ich przepływ za pomocą obsługi magazynu.

Po zapoznaniu się z ćwiczeniami z tych rozdziałów użytkownik powinien być przygotowany do samodzielnej obsługi prostych zdarzeń związanych ze sprzedażą.