Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width70%

RAKSSQL umożliwia prowadzenie księgowości za pomocą:

W tej sekcji oferujemy do wyboru trzy ścieżki nauki, osobną dla każdego rodzaju prowadzonej księgowości. Część zagadnień powtarza się w każdej opcji, a część jest właściwa tylko dla danego sposobu prowadzenia księgowości. Po zapoznaniu się z ćwiczeniami z tego rozdziału użytkownik powinien być przygotowany do samodzielnego wykonywania podstawowych operacji księgowych.

Column
width30%