Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width100%
Float_panel

Ustawienie kasy

Sposoby zapłaty

Kasa przyjmuje (KP)

Kasa wydaje (KW)

Raporty kasowe

Panel

W tym kroku: Pokażemy w jaki sposób wygenerować raport kasowy.

Panel
borderStyledashed

(info) Informacja: Najczęściej wiele dokumentów kasowych jest księgowanych równocześnie za pomocą raportu kasowego, w którego skład wchodzą. Raport kasowy automatycznie pojawia się wśród dokumentów do zaksięgowania (moduł Finanse i Księgowość → Księgowość → Dokumenty księgowe). Dokument kasowy nie jest automatycznie przenoszony do księgowości, aby zapobiec powielaniu się pozycji księgowych. Jeśli jednak chcesz księgować pojedyncze dokumenty kasowe, to możesz przenieść je do księgowości ręcznie. W tym celu zaznacz dane dokument kasowy (Finanse → Dokumenty kasowe), kliknij w i wybierz Przenieś nagłówki do księgowości [Shift + Ctrl + K]. Tak wybrane dokumenty będą widoczne w księgowości.

 

Aby wygenerować raport kasowy:

 1. Z menu głównego wybierz Finanse → Raporty kasowe. Otworzy się okno Raporty kasowe z listą raportów. Po lewej stronie okna znajduje się panel, w którym możesz ustawić przedział czasowy, dla którego mają być wyświetlone raporty w oknie głównym.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w głównej części okna i w menu wybierz Dodaj. Otworzy się okno Raport kasowy. Określ zakres dat, dla którego chcesz wygenerować raport.

  Panel
  borderStyledashed

  (warning) Uwaga: Data początku nie może być późniejsza niż data końca poprzedniego raportu lub, w przypadku pierwszego raportu, nie może być późniejsza niż pierwszy dokument kasowy wystawiony w programie. Inaczej mówiąc w kolejnych raportach muszą być uwzględnione wszystkie dokumenty kasowe, żaden dokument kasowy nie może być pominięty. 3. Kliknij w , aby wygenerować raport. W oknie Parametry funkcji ustaw parametry wydruku i kliknij . Program wyświetli podgląd wydruku raportu. Kliknij w , aby wydrukować raport lub zamknij okno.

  Panel
  borderStyledashed

  (info) Informacja: Aby zaksięgować raport przejdź do modułu Finanse i Księgowość do dokumentów księgowych. Wszystkie dokumenty wystawione w innych modułach znajdują się na liście dokumentów księgowych ze statusem niezarejestrowany.