Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami wobec kontrahentów, będą musieli, po upływie określonego w ustawie czasu, wyksięgować przeterminowane zobowiązania z kosztów uzyskania przychodów oraz skorygować podatek VAT. 

Aby ułatwić stosowanie nowych przepisów, RAKSSQL został wyposażony w nowe okno. Umożliwia ono wyszukiwanie rozrachunków, co do których zachodzi podejrzenie, że należy dla nich skorygować wpis do KUP lub rejestru VAT. Użytkownik musi następnie podjąć decyzję co z takim rozrachunkiem zrobić. Ze względu na różne sposoby księgowania i różny układ zakładowego planu kont, nie ma możliwości podania uniwersalnej i szczegółowej procedury postępowania w przypadku znalezienia takich rozrachunków. Możemy jedynie przedstawić ramowy algorytm postępowania, który w każdej firmie powinien być dostosowany do panujących w niej zwyczajów i procedur.

Ogólna procedura korygowania KUP i VAT może wyglądać następująco:

  • Zaksięgowanie faktury zakupu na kontach kosztów uzyskania przychodu,
  • Wyszukanie rozrachunku nierozliczonego 30 lub 90 dni po terminie płatności,
  • Przeksięgowanie kosztów na inne konto,
  • Wyszukanie rozrachunku nierozliczonego 150 dni po terminie płatności,
  • Skorygowanie VAT,
  • Uregulowanie płatności,
  • Przywrócenie KUP i VAT.

Cele:

  • zapoznanie się ze sposobem wyszukiwania przeterminowanych płatności,
  • prześledzenie przykładowej korekty KUP i VAT.

 

    Rozpocznij ćwiczenie  


 Instrukcja w PDF