W tym kroku: Złożymy dostawcy zamówienie w oparciu o zaimportowane cenniki - podstawowy na wszystkie artykuły i sezonowy na artykuły biurowe.

Aby wprowadzić zamówienie do dostawcy:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż, w menu głównym wybierz Zamówienia → Zamówienia do dostawców [ZD].

 2. Pojawi się okno Zamówienia do dostawców. Standardowo po lewej stronie okna znajduje się panel zawierający menu filtrów, umożliwiające wyszukanie dokumentów zgodnych z ustawionymi parametrami. W głównej części okna wyświetlana jest lista dokumentów spełniających wybrane po lewej stronie warunki. W panelu w dolnej części okna widoczne są załączniki związane z zaznaczonym powyżej dokumentem.

 3. W dolnej części okna kliknij w i z rozwijanego menu wybierz Dodaj zamówienie do dostawcy (ZD). Otworzy się okno Zamówienie do dostawcy. W panelu po lewej stronie na górze znajdują się pola związane z informacjami o dostawcy i podstawowe dane zamówienia. Po prawej stronie znajdują się informacje o dokumencie. W głównej części okna znajduje się miejsce na listę artykułów wchodzących w skład zamówienia. Na samym dole program na bieżąco sumuje dodane pozycje wyświetlając wartość netto, VAT i brutto zamówienia.

 4. W pierwszym panelu za pomocą przycisku wskaż w kartotece kontrahentów dostawcę (RYZA sp. z o.o.). Pozostałe pola zostaw z ustawieniami domyślnymi. 

  (info) Informacja: Sposób naliczania podatku VAT: Zgodnie z podstawą prawną (Rozp. Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Dz.U. 1999.109.1245 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U.2000.121.1296) mamy do wyboru trzy warianty obliczania podatku:

  a) od netto - podatek obliczany jest od sumy kwoty netto na fakturze. Sumuje się kwoty netto podlegające poszczególnym stawkom i od tych sum nalicza podatek.

  b) od sumy - sprzedawca może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku.

  c) od brutto - jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto,

  Kwota podatku jest obliczana według następującego wzoru:

  KP = (WB × SP)/(100 + SP)

  gdzie:

  KP - oznacza kwotę podatku z podziałem na poszczególne stawki podatkowe,
  WB - oznacza sumę wartości sprzedaży brutto z podziałem na poszczególne stawki podatkowe,
  SP - oznacza stawkę podatku od towarów i usług,

  Sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe. 5. W głównej części okna kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Dodaj pozycjęDopisz artykuł. Otworzy się okno Pozycja zamówienia do dostawcy. W polu Identyfikator kliknij w przycisk . Otworzy się kartoteka artykułów. Zaznacz Dziurkacz (Biu/0001) i kliknij w (możesz też kliknąć dwukrotnie na pozycję w tabeli).

  (green star) Wskazówka: Jeśli w kartotece towarów masz artykuły pochodzące od wielu dostawców, to ułatwisz sobie wyszukiwanie towarów danego kontrahenta, jeśli posortujesz artykuły po dostawcach. Za pomocą suwaka znajdź na liście artykułów kolumnę Dostawca i kliknij w nagłówek kolumny. Program posortuje towary według dostawcy. 6. W oknie Pozycja zamówienia do dostawcy program uzupełnił pola Identyfikator i nazwę artykułu, zaktualizował Stan w magazynie i w panelu Cena zakupu wpisał cenę z ostatnio zatwierdzonego cennika, w którym znajduje się ten artykuł, czyli w przypadku dziurkacza z cennika sezonowego. Zostaje do uzupełnienia pole Jedn. własna w panelu Ilość artykułu.
 7. Kliknij w . Program dopisał pozycję w oknie Zamówienie do dostawcy, zaktualizował wartość zamówienia, jednak okno Pozycja zamówienia do dostawcy nadal jest aktywne, umożliwiając dodanie kolejnej pozycji.

   

  (green star) Wskazówka: Jeśli nie chcesz, aby okno Pozycja zamówienia do dostawcy zostawało otwarte po dodaniu pozycji, zaznacz opcję Zamknij okno po zapisie pozycji znajdującą się na samym dole okna.   

 8. Powtarzając punkty 5 - 7 wprowadź do zamówienia kolejne pozycje zgodnie z rysunkiem poniżej (nie musisz wprowadzać wszystkich pozycji):

 9. Po wprowadzeniu pozycji zamówienia kliknij w  w oknie Pozycja zamówienia do dostawcy, aby je zamknąć.

   

  (green star) Wskazówka: Zwróć uwagę, że dla artykułów należących do grupy Biurowe, program pobrał ceny z cennika sezonowego (czyli ostatnio zatwierdzonego). Dla pozostałych artykułów, program pobrał ceny z cennika podstawowego, ponieważ ten cennik zawiera ceny na pozostałe artykuły i był zatwierdzony zaraz przed cennikiem sezonowym.

  (green star) Wskazówka: Pamiętaj, że możesz dostosować wygląd tabeli do swoich potrzeb dodając, ukrywając (prawy przycisk myszy na kolumnie → Wybór kolumn) i przenosząc kolumny (chwytając kolumnę kursorem myszy i upuszczając w zamierzonym miejscu po pojawieniu się dwóch zielonych strzałek). 10.  Kliknij w w oknie Zamówienie do dostawców. Zamówienie pojawiło się na liście w oknie Zamówienia do dostawców.

 

 • No labels