W tym kroku: Zrealizujemy zakup przyjmując towar do magazynu i wprowadzając do programu fakturę zakupu. Towar w magazynie będzie związany z konkretną dostawą, a więc z konkretnymi cenami zakupu.

(green star) Wskazówka: Poniżej zaprezentujemy dodanie dokumentu przyjęcia zewnętrznego i wygenerowanie na jego podstawie faktury zakupu. Alternatywnie można dodać fakturę zakupu w oknie Faktury zakupu wybierając opcję Z dokumentem magazynowym i wtedy program wygeneruje na podstawie faktury zakupu dokument przyjęcia zewnętrznego. Te dwie metody są równoważne.

Przychód zewnętrzny

Aby dodać dokument przychodu zewnętrznego:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż, w menu głównym wybierz Magazyn → Przychody zewnętrzne [PZ].
 2. Pojawi się okno Przychody zewnętrzne. Standardowo po lewej stronie okna znajduje się panel zawierający menu filtrów, umożliwiające wyszukanie dokumentów zgodnych z ustawionymi parametrami. W głównej części okna wyświetlana jest lista dokumentów spełniających wybrane po lewej stronie warunki. W panelu w dolnej części okna widoczne są załączniki związane z zaznaczonym powyżej dokumentem.

 3. Kliknij w , a następnie Dodaj przyjęcie zewnętrzne (PZ) w dolnej części okna. Otworzy się okno Przychód zewnętrzny, które jest bardzo zbliżone do okna Zamówienie do dostawcy. W panelu po lewej stronie na górze znajdują się pola związane z informacjami o dostawcy. Po prawej stronie znajdują się informacje o dokumencie. W głównej części okna znajduje się lista przyjmowanych artykułów. Na samym dole program na bieżąco sumuje dodane pozycje wyświetlając wartość netto, VAT i brutto przyjmowanego towaru.

 4. W dolnej części okna kliknij w , a następnie Importuj z zamówienia. Otworzy się okno Zamówienia do dostawców. Znajdź wprowadzone w poprzednim kroku zamówienie, zaznacz je i kliknij w .

 5. Otworzy się okno Wybór pozycji zamówienia do dostawcy. W górnej części okna znajduje się panel Parametry, pozwalający ustalić sposób importowania pozycji. W panelu Pozycje kliknij w przycisk . Program przepisał z kolumny Ilość zamówiona wartości do kolumny Ilość do realizacji. Jeśli z jakiegoś powodu dostawca nie mógł zrealizować całego zamówienia, w kolumnie Ilość do realizacji należy wprowadzić rzeczywistą liczbę przyjmowanych artykułów.

 6. Kliknij w . Program zaimportował do dokumentu przyjęcia towaru listę artykułów z zamówienia do dostawcy wraz z ilościami i cenami zakupu pobranymi z cennika oraz uzupełnił dane dostawcy. 

   

  (green star) Wskazówka: Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w cenie zakupu lub ilości zamawianego artykułu, kliknij dwukrotnie na wybraną pozycję. Otworzy się okno Pozycja dokumentu przyjęcia zewnętrznego towaru, w którym możesz zmodyfikować liczbę sztuk artykułu i jego cenę.

    7. W polu Numer WZ dostawcy podaj numer dokumentu wydania towaru od dostawcy (np. 0014/05/2013). Pozostałe pola zostaw z ustawieniami domyślnymi.

 8. Kliknij w . O ile nie jest ustawione inaczej w parametrach firmy (patrz ramka ze (green star) Wskazówką poniżej), po przyjęciu towaru do magazynu program wyświetli okno Zmiana ceny sprzedaży, w którym można przypisać do dostawy ceny sprzedaży.

  (info) Informacja: Cenniki sprzedaży można tworzyć na dwa sposoby:

  • bezpośrednio podczas dodawania towaru do magazynu, wiążąc tym samym ceny sprzedaży z konkretną dostawą,
  • niezależnie od dostawy w oknie Dokumenty zmiany cen sprzedaży (menu główne Sprzedaż → Dokumenty zmiany cen sprzedaży).
  Sam sposób wypełniania okna Zmiana ceny sprzedaży jest identyczny dla obu przypadków. Jeśli chcesz dodać cennik sprzedaży związany z konkretną dostawą, w oknie Zmiana ceny sprzedaży kliknij w i z dostępnych opcji wybierz Zapisz dokument, ale nie zatwierdzaj cen. Wrócimy do tego okna później. Jeśli chcesz, aby cennik sprzedaży nie był związany z konkretną dostawą, kliknij w . W kolejnym kroku pokażemy jak dodać cennik sprzedaży od zera.

  (green star) Wskazówka: Parametr odpowiadający za pojawianie się okna Zmiana cen sprzedaży można ustawić wybierając w menu głównym Administracja → Parametry firmy. W oknie Parametry firmy - SPRZEDAŻ w sekcji Dokumenty znajdź parametr Czy generować dokument zmiany cen sprzedaży po wprowadzeniu zakupów? Jeżeli nie planujesz pracy w systemie powiązania cennika sprzedaży z konkretną dostawą towaru i nie chcesz, aby za każdym razem po dodaniu dokumenty PZ pojawiało się okno Zmiana ceny sprzedaży, możesz wyłączyć automatyczne pojawianie się tego okna, odznaczając ten parametr. 9. W oknie Przychody zewnętrzne pojawił się dodany dokument. Po wybraniu w menu głównym Magazyn → Stan magazynu możemy zobaczyć, że towar z dostawy został dodany do magazynu.

  (info) Informacja: Jeśli przejdziesz do okna Zamówienia do dostawców zobaczysz, że w kolumnie Status dla zamówienia pojawiło się zaznaczenie . Oznacza to, że zamówienie zostało zrealizowane. Kliknij dwukrotnie w zamówienie, aby otworzyć podgląd. Program uzupełnił kolumnę Ilość zrealizowana.

Faktura zakupu dla PZ

Aby wygenerować fakturę zakupu dla dokumentu przyjęcia zewnętrznego:

 1. W oknie Przychody zewnętrzne (Magazyn → Przychody zewnętrzne [PZ]), kliknij prawym przyciskiem myszy na wystawiony przed chwilą dokument PZ i z menu kontekstowego wybierz Operacje → Wygeneruj FZ do zaznaczonych dokumentów.
 2. Otworzy się okno Parametry nowej faktury. Uzupełnij pole Numer faktury dostawcy i kliknij w .  (warning) Uwaga: Aby móc wystawić w ten sposób fakturę zakupu, w Parametrach firmy musi być wybrany domyślny sposób zapłaty dla faktur zakupu. 3. Program wygenerował fakturę zakupu, pobierając dane z dokumentu przychodu zewnętrznego.
 4. Kliknij w . Faktura została dodana w oknie Faktury zakupu (menu główne Zakupy → Zakupy [FZ, DI, FWO, FRR]).

   

(tick) W ten sposób pokazaliśmy, w jaki sposób, korzystając z cenników zakupu, można wystawić zamówienie do dostawcy uwzględniające ceny sezonowe i jak w szybki sposób wystawić dokument przyjęcia towaru powiązany z zamówieniem, a następnie fakturę zakupu powiązaną z dokumentem przyjęcia towaru.

 

 • No labels