W tym kroku: Omówimy tworzenie uproszczonego przykładowego wzorca księgowań dla wyciągu bankowego.

Aby stworzyć wzorzec księgowania:

 1. W uruchomionym programie w menu głównym wybierz Administracja → Księgowość → Wzorce księgowań. Otworzy się okno Wzorce księgowań.

 2. Kliknij w przycisk  w dolnej części okna. Pojawi się okno Wzorzec księgowania.

 3. Uzupełnij pola w pierwszej części okna zgodnie z rysunkiem poniżej. Odznacz opcję Łącz rozrachunki - nie ma ona zastosowania dla wyciągu bankowego.

   Parametr Opis
  Typ dokumentuNależy z listy wybrać typ dokumentu. Po zmianie typu program wyświetli okno z komunikatem mówiącym o tym, że zmiana typu spowoduje usunięcie wszystkich pozycji. Należy wybrać Tak, w celu kontynuowania. 
  Dziennik FKOkreśla do jakiego dziennika program będzie przypisywał rozksięgowany dokument. Należy wybrać odpowiedni dziennik z listy, która pojawia się po kliknięciu na niebieską ikonkę . Dzienniki (kody dokumentów) są dodawane przez użytkownika po wybraniu w menu głównym SłownikiKody dokumentów.
  Źródło daty księgowaniaOkreśla, która data z dokumentu źródłowego ma być pobierana jako data księgowania.
  Źródło daty operacji gospodarczejOkreśla, która data z dokumentu źródłowego ma być pobierana jako data operacji gospodarczej.

Aby dodać dekrety:

 1. W dolnej części okna w zakładce Dekrety kliknij w przycisk . Pojawi się okno Wzorzec dekretacji.

 2. Dekret pierwszy będzie dotyczył operacji zapłaty za fakturę sprzedaży. Uzupełnij okno zgodnie z poniższym rysunkiem.

  (zielona gwiazdka) Wskazówka:

  • Symbol % w polu Maska numeru konta WN oznacza, że wpisy będą dokonywane na konto przypisane do rachunku bankowego.
  • W polu Maska numeru konta MA wpisz numer konta 201 odpowiadającego za rozrachunki z odbiorcami. Symbol #o oznacza analitykę odbiorcy.
  • Parametr Rozbij pozycje pozwala rozbijać pozycje z dokumentu, co jest bardzo przydatne w przypadku wyciągów bankowych.
  • Generuj rozrachunek dla konta MA oznacza, że zostanie wygenerowany rozrachunek dla kontrahenta.

  • Operacja, którą definiujemy, jest wpłatą na konto, dlatego w polu Użyj pozycji dla kwot wybieramy Dodatnich.

  (zielona gwiazdka) Wskazówka: Aby program przy rozksięgowaniu poprawnie odczytał symbol % (konto rachunku bankowego) rachunek bankowy musi być powiązany z planem kont (Kartoteki → Rachunki bankowe → Edytuj → Konto FK).

 3. Dekret drugi będzie dotyczył operacji zapłaty za fakturę zakupu. Uzupełnij okno uwzględniając poniższe informacje.

  (zielona gwiazdka) Wskazówka:

  • W polu Maska numeru konta WN wpisz numer konta 202 odpowiadającego za rozrachunki z dostawcami. Symbol #d oznacza analitykę dostawcy.
  • Symbol % w polu Maska numeru konta MA odpowiada za konto rachunku bankowego.
  • Operacja opisuje wypływ z konta, dlatego w polu Użyj pozycji dla kwot wybieramy Ujemne.
  • Zaznaczenie opcji Zmień znak kwoty spowoduje zmianę ujemnych kwot z wyciągu bankowego na dodatnie przy księgowaniu na odpowiednim koncie.

 4. Dekret trzeci będzie dotyczył operacji pobrania prowizji bankowej.

  (zielona gwiazdka) Wskazówka:

  • W polu Maska numeru konta WN wpisz numer konta 402, które na przykładowym planie kont odpowiada za usługi obce, w które można wliczyć opłaty bankowe.
  • Symbol % w polu Maska numeru konta MA odpowiada za konto rachunku bankowego.
  • Operacja opisuje wypływ z konta, dlatego w polu Użyj pozycji dla kwot wybieramy Ujemne.
  • Zaznaczenie opcji Zmień znak kwoty spowoduje zmianę ujemnych kwot z wyciągu bankowego na dodatnie przy księgowaniu na odpowiednim koncie.

  • Znaczniki służą do oznaczenia operacji w celu odróżnienia ich od innych, podobnych operacji. W polu Ograniczenie znaczników wybierz Występuje dowolny znaczniki, a w polu Znaczniki kliknij na czerwoną ikonę . W oknie Znaczniki dodaj znacznik PROWIZJA_BANKOWA i wybierz go. Znacznikiem tym należy oznaczać prowizję bankową przy wprowadzaniu wyciągu bankowego.

 5. Dekret czwarty będzie dotyczył operacji kapitalizacji odsetek.

  (zielona gwiazdka) Wskazówka:

  • Symbol % w polu Maska numeru konta WN odpowiada za konto rachunku bankowego.
  • W polu Maska numeru konta MA wpisz numer konta 752-01, które na przykładowym planie kont odpowiada za przychody z tytułu odsetek.
  • Operacja, którą definiujemy, jest wpłatą na konto, dlatego w polu Użyj pozycji dla kwot wybieramy Dodatnich.
  • Znaczniki służą do oznaczenia operacji w celu odróżnienia ich od innych, podobnych operacji. W polu Ograniczenie znaczników wybierz Występuje dowolny znaczniki, a w polu Znaczniki kliknij na czerwoną ikonę  i w oknie Znaczniki dodaj znacznik KAPITALIZACJA_ODSETEK i wybierz go. Znacznikiem tym należy oznaczać kapitalizację odsetek przy wprowadzaniu wyciągu bankowego.

 6. W oknie Wzorzec księgowania w zakładce Dekrety pojawiły się dodane dekrety.

   

 • Brak etykietek