Poniżej przedstawiamy kolejne czynności, jakie należy wykonać zamykając rok obrotowy.

Aby zamknąć rok obrotowy:

 1. Zaksięguj wszystkie dokumenty

   

  (green star) Wskazówka: Aby móc zaksięgować dokumenty, muszą one mieć status zarejestrowany. Możesz zmienić status wielu dokumentów jednocześnie. Zaznacz dokumenty i kliknij na nie prawym przyciskiem myszy. Z menu wybierz Operacje Zmień status dokumentów. W oknie Zmiana statusu dokumentów ustaw parametry zmiany, a następnie kliknij w . Program zmieni status dokumentów.

  (info) Informacja: Kliknij prawym przyciskiem myszy na dokumenty i z menu wybierz OperacjeKsięgowanie dokumentów. W oknie Księgowanie dokumentów wybierz datę, do której wszystkie dokumentu mają zostać zaksięgowane. W przypadku zamykania roku powinna to być data ostatniego dnia roku obrotowego. Kliknij w . Po zatwierdzeniu komunikatu z informacją o tym, że operacji księgowania dokumentów nie można cofnąć, program zaksięguje wszystkie dokumenty i zmieni ich stan na zaksięgowane. 2. Rozlicz podatki

  (green star) Wskazówka: Aby rozliczyć podatki wybierz: Księgowość → Deklaracje. Program przeprowadzi Cię przez procedurę wystawienia i wysłania deklaracji do Urzędu Skarbowego. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

  (warning) Uwaga: W Parametrach roku obrotowego (Administracja → Parametry roku obrotowego → Deklaracje podatkowe CIT) wpisz konta księgowe, z których program ma pobierać dane o przychodach i kosztach do wpisania na deklarację CIT - 8. Brak ustawienia tych parametrów spowoduje, że deklaracja będzie uzupełniona kwotami zerowymi.

  (warning) Uwaga: Deklaracje należy wystawić przed zamknięciem kont wynikowych, ponieważ zamknięte konta wynikowe będą wykazywały saldo końcowe równe zero i takie saldo zostanie przeniesione na deklaracje.

   

   

 3. Wykonaj zestawienia finansowe:

  (warning) Uwaga: Dane w Rachunku Zysku i Strat i Bilansie wczytywane są na podstawie powiązań kont księgowych z poszczególnymi pozycjami tych sprawozdań. Powiązania te ustalane są:

  • z poziomu kont księgowych (Kartoteki → Plan Kont → Edytuj → Przypisania do zestawień bilansowych),
  • z poziomu sprawozdań (Księgowość → Sprawozdania finansowe → Powiązania RZiS z Planem Kont lub Powiązania Bilansu z Planem Kont).

  Brak powiązań lub błędne powiązania będą przyczyną wpisywania nieprawidłowych kwot do Bilansu i RZiS.

   

   

   Kliknij, aby zobaczyć jak wykonać Rachunek Zysków i Strat

  Aby wykonać Rachunek strat i zysków:

  1. W menu głównym wybierz KsięgowośćSprawozdania finansowe Rachunki Zysków i Strat → Rachunek zysków i strat → Podgląd danych.

  2. Pojawi się okno Parametry funkcji. W panelu Okres zestawienia program podpowiedział dane obecnego roku obrotowego (ustawionego w programie). W panelu Parametry zestawienia w polu Wersja Rachunku Zysków i Strat możesz wybrać jakiego typu ma być zestawienie.

   (info) Informacja: To, która wersja rachunku zysku i strat jest ustawiona domyślnie, zależne jest od ustawień w Parametrach roku obrotowego.

   (info) Informacja: Zaznaczona opcja Uwzględnij tylko zaksięgowane dokumenty sprawia, że przy generowaniu zestawienia brane pod uwagę są tylko te dokumenty, które są zaksięgowane w programie. W przypadku, jeśli z jakiegoś powodu jest potrzeba wykonania zestawienia uwzględniającego również dokumenty niezaksięgowane, należy odznaczyć tę opcję.

    

    

  3. Zaznacz opcję Zapamiętaj zestawienie. Dzięki temu program doda wykonane zestawienie do listy zapamiętanych zestawień i będzie można odnieść się do nich w przyszłości.

   (info) Informacja: Zestawienie powinno być zapamiętane przed operacją zamknięcia roku i przeksięgowaniem sald wynikowych na konto Wynik Finansowy.   4. Kliknij . Program przystąpi do wykonywania Rachunku zysków i strat, który potem wyświetli na ekranie.

   Kliknij, aby zobaczyć jak wykonać Bilans

  Bilans wykonuje się w analogiczny sposób jak Rachunek Zysków i Strat.

  Aby wykonać Bilans:

  1. W menu głównym wybierz KsięgowośćSprawozdania finansowe Bilanse → BilansPodgląd danych.

  2. Pojawi się okno Parametry funkcji. W panelu Okres zestawienia program podpowiedział dane obecnego roku obrotowego (ustawionego w programie). W panelu Parametry zestawienia w polu Wersja Bilansu możesz wybrać jakiego typu ma być zestawienie.

    

  3. Kliknij . Program przystąpi do wykonywania Bilansu, którą potem wyświetli na ekranie.  (green star) Wskazówka: Aby wydrukować Rachunek Zysków i Strat lub Bilans zaznacz zestawienie, kliknij na nim prawym przyciskiem myszy i wybierz Podgląd → Rachunek zysków i strat/BilansPodgląd wydruku. Po wybraniu drukarki i kliknięciu w pojawi się podgląd wydruku, na którym możesz zobaczyć jak będzie wyglądał Rachunek zysków i strat po wydrukowaniu. 4. Zamknij konta wynikowe

  Aby zamknąć konta wynikowe:
  1. W oknie Lista dokumentów księgowych wybierz Zamknięcie kont wynikowych.

   (info) Informacja: Operacja Zamknięcie kont wynikowych tworzy dokument, który zamyka wszystkie konta wynikowe przenosząc ich salda na podane konta wynikowe.  2. W oknie Podaj konta wyniku finansowego program podpowiada konta wyniku finansowego, które można zmienić. Kliknij .

  3. Otworzy się okno Dokument księgowy z automatycznie dodanymi dekretami na konta wynikowe. Uzupełnij dane dokumentu i zapisz dokument.

  4. W oknie Parametry funkcji kliknij w , aby wyświetlić podgląd wydruku.

 5. Zaksięguj dokument z punktu 4. za pomocą OperacjeKsięgowanie dokumentów.

 6. Zamknij okres wybierając Administracja → Zamykanie okresu. W oknie Zamykanie okresu wskaż daty. Zamykanie okresu spowoduje, że nie będzie już można dodawać i księgować dokumentów w tym okresie.

  (green star) Wskazówka: Jeśli musisz dodać dokument do zamkniętego roku wybierz Administracja → Korekta bilansu. Program otworzy ostatni miesiąc i umożliwi dodanie i zaksięgowanie dokumentu. Jeśli zaksięgowany dokument ma wpływ na konta wynikowe, wykonaj automatycznie storno dokumentu z punktu 4 (zaznacz dokument i kliknij w ). Następnie powtórz całą procedurę zamknięcia roku.

 • No labels